Một số hình ảnh diễn tập về PCCC

Một số hình ảnh diễn tập về PCCC

Lượt xem:

...