Nguyễn Đình Tứ
  • Nguyễn Đình Tứ
  • Tổ Hóa
  • Tổ trưởng
  • 0982789828